રાખો વ્યવહાર સારા - Gujarati Quote


દુનિયા માં સૌથી વધુ મહત્વ ની ચીજ એક બીજા ના દિલ જીતવાની છે,
રાખો વ્યવહાર સારા તમારી આંખો માંથી આંસુ પડે તો બીજા ની આંખો માં ભરાય...

Post a Comment